CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với tư cách là Tổng Giám Đốc công ty, nhận thức được tầm quan trọng về các vấn đề chất lượng, tôi cam kết phổ biến rộng rãi tới toàn thể nhân viên về tầm quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

✔️ Tuân  thủ  đáp  ứng  các  yêu cầu của khách hàng
Phổ biến tầm quan trọng của việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng với toàn thể cán bộ công nhân viên biết và tuân thủ.

✔️ Nâng  cao sựthỏamãn của khách hàng
Phối hợp đánh giá thông tin thông qua phản hồi của khách hàng với từng loại sản phẩm, thúc đẩy việc trao đổi với khách hàng.

✔️ Cải tiến tích cực
Xây dựng và lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu chất lượng, đồng thời cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.

✔️ Giáo dục về chất lượng
Giáo dục về chất lượng, thực hiện một cách tích tực, tự giác, nhằm nâng cao nhận thức về hệ thống chất lượng của từng nhân viên.